Přípravné třídy

Anna Zapletalová  

tř. uč. PT A  a.zapletalova@fzs-palachova.cz


Bc. Darina Holečková DiS.

tř. uč. PT B d.holeckova@fzs-palachova.cz


ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pro koho je přípravná třída určena

Přípravná třída základní školy se zřizuje pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Jejím hlavním cílem je vyrovnat vývoj dítěte a připravit ho na bezproblémový vstup do 1. třídy základní školy.

 

Náplň přípravné třídy

Během školního roku v přípravné třídě jsou děti systematicky připravovány na zahájení vzdělávání v základní škole. Hlavní cílem je vybavit děti potřebnými dovednostmi a návyky. Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj komunikace, jazykových a řečových dovedností, rozvoj hrubé i jemné motoriky a grafomotoriky, časové a prostorové orientace, pozornosti, paměti a další. Vše probíhá hravou formou a činnosti jsou střídány s ohledem na aktuální schopnost koncentrace dětí.

 

Režim přípravné třídy

Organizace výuky se liší od mateřské školy. Děti si tak zvyknou na režim podobný režimu výuky na základní škole. Dopolední výuka končí v 11:40 hodin, v případě zájmu může dítě docházet do družiny, která je v provozu do 16:30 hodin. K dispozici je také ranní družina, od 6:30 hodin. Docházka dětí do přípravné třídy je bezplatná, rodiče hradí pouze stravné – pokud dítě chodí na obědy; a poplatek za školní družinu – v případě, že školní družinu navštěvuje.

 

Proč zvolit přípravnou třídu

Velkou výhodou přípravné třídy je nízký počet dětí ve třídě (třídy se naplňují od 10 do 15 dětí), což dává možnost věnovat se individuálním potřebám každého dítěte. Další výhodou je, že děti v přípravné třídě nejsou klasifikovány, takže se vyhnou stresu ze známkování. Docházka dětí do přípravné třídy je bezplatná a po zapsání povinná.

 

Kde je přípravná třída umístěna

Přípravné třídy jsou umístěny v komplexu ZŠ Palachova - budova školní družiny. Pro venkovní aktivity je využíván prostor Panské zahrady. Během školního roku jsou pořádány výlety do přírody i rozmanité kulturní akce.

 

Jak se přihlásit

 Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti rodičů, doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a potvrzení o odkladu školní docházky (pro děti s odkladem školní docházky). Kritériem pro zařazení není trvalé bydliště dítěte. Přednostně se přijímají děti s odkladem školní docházky. O přijetí do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy.